Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDOT. OBOWIĄZKU WSKAZANIA OSTATECZNYCH BENEFICJENTÓW OSÓB PRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH NA UKRAINIE

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2015-10-11 20:02:18
aktualności

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w całości projekt ustawy wprowadzający zmiany do przepisów prawnych odnośnie przekazywania danych ostatecznych beneficjentów podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na Ukrainie

W dniu 21 maja 2015 r. w godzinach wieczornych Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w całości projekt ustawy nr 2896 z dnia 19 maja 2015 r. wprowadzający zmiany do przepisów prawnych odnośnie przekazywania danych ostatecznych beneficjentów podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na Ukrainie (patrz: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55212 ).

Przyjęte zmiany do ustawy przewidują m.in. przedłużenie terminu składania formularzy zawierajacych dane ostatecznych beneficjentów podmiotów gospodarczych zarejestropwanych na Ukrainie o kolejne 4 miesiące oraz możliwość niepodawania danych końcowych beneficjentów przez szereg określonych w ustawie podmiotów.

Przyjęty dokument (ustawa)  został przekazany do rozpatrzenia i podpisania przez Prezydenta Ukrainy P. Poroszenkę.

Przypominamy, iż termin zobowiązujący podmioty do przekazania danych ostatecznych beneficjentów oficjalnie zostanie przedłużony o 4 miesiące po podpisaniu stosownej ustawy przez pezydenta Ukrainy (możliwość weta),  a następnie jej oficjalnym opublikowaniu.  Na chwilę obecną obowiązującym terminem składania formularzy do urzędów rejestracyjnych  jest 25 maja br.

***

W październiku 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę nakładającą obowiązek ujawnienia informacji o końcowych beneficjentach i osobach mających istotny wpływ na działalność spółek zarejestrowanych na Ukrainie („O wniesieniu zmian do wybranych aktów prawnych Ukrainy dotyczących wskazania ostatecznych beneficjentów osób prawnych i działaczy publicznych” Nr 1701 – VII, z dn. 14 października 2014 roku http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-18) .

Spółki zarejestrowane na Ukrainie, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych i komunalnych (w tym również zarejestrowane przed wejściem w życie w/w ustawy) zostały zobowiązane do ujawnienia informacji o swoich beneficjentach końcowych oraz do przekazania tych informacji państowemu urzędowi rejestracyjnemu w ciągu sześciu miesięcy od daty nabrania mocy prawnej w/w ustawy, tj. do dnia 25 maja 2015 roku.

Osoby prawne, które zarejestrowane zostały po wejściu w życie ustawy zobowiązane zostały do ujawnienia danych beneficjentów końcowych  na etapie rejestracji przedsiębiorstwa.

 

Kto jest końcowym beneficjentem?

Definicje podmiotów mających „istotny udział” oraz „ostatecznego beneficjenta” zostały określone w Ustawie Ukrainy „O zabobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (odpływu) dochodów uzyskanych w sposób nielegalny lub finansowania terroryzmu” Nr 1702 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1702-18)

W myśl zapisów powyższej ustawy:

  • „ostateczny beneficjent” to osoba fizyczna, która niezależnie od posiadanych formalnych uprawnień ma możliwość wywierania wpływu na zarządzanie i funkcjonowanie spółki bezpośresnia lub za pośrednictwem innych osób fizycznych lub prawnych lub posiada udziały w spółce w wysokości 25% lub więcej kapitału zakładowego i w takim wymiarze lub wyższym prawo głosu w danej spółce
  • „istotny udział” definiuje się jako bezpośrednie lub pośrednie posiadanie udziałów w wysokości 10% lub więcej kapitału zakładowego lub 10 i więcej procent praw głosu w danej spółce, bezpośreni lub pośredni wpływ nafunkcjonowanie danej osoby prawnej

W przypadku niepoinformowania rejestratora państwowego o beneficjencie końcowym spółki, na kierownika spółki lub osoby upoważnione przez spółkę nakłożona zostanie kara administracyjna w wysokości od 5100 do 8500 UAH (ok. 400 USD) – podstawa prawna: Kodeks Ukrainy „ O wykroczeniach administracyjnych” : „Art. 166-11. W przypadku niezłożenia przez osobę prawną do rejestratora przewidzianej w Ustawie Ukrainy „O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców” informacji o końcowych adresatach właścicielach osoby prawnej, kierownik osoby prawnej lub osoba upoważniona do działania w imieniu osoby prawnej (organ wykonawczy) podlega karze w wysokości od 300 do 500 nieopodatkowanego minimum dochodów” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page10?text=166 ).

Zasady przekazywania informacji

Zgodnie z 2. ust.8 cz.2 art. 17 ustawy Ukrainy „O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców” (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page2) wszystkie podmioty prawne działające na terenie Ukrainy zobowiązane są do podania następujących danych osobowych osób fizycznych będących „ostatecznymi beneficjentami” lub mającymi „istotny udział” w danej osobie prawnej, a m.in.:

  1. listę założycieli (uczestników) osoby prawnej, w tym również nazwisko, imię, imię ojca, państwo obywatelstwa, seria i numer paszportu obywatela Ukrainy lub paszportu obcokrajowca, miejsce zamieszkania, numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków (w przypadku jej posiadania) - w przypadku, gdy założycielem jest osoba fizyczna; nazwa, państwo rezydencji, siedzibę i kod identyfikacyjny, w przypadku, gdy założycielem jest osoba prawna;
  2. informację o końcowym adresacie korzyści osoby prawnej, w tym również o końcowym adresacie jej założyciela w przypadku, gdy założycielem jest osoba prawna, a mianowicie: nazwisko, imię, imię ojca (w przypadku jego posiadania), państwo obywatelstwa, seria i numer paszportu obywatela Ukrainy lub paszportu obcokrajowca, miejsce zamieszkania, numer rejestracyjny karty ewidencyjnej płatnika podatków w przypadku jej posiadania;
  3. informację o strukturze własności założycieli – osób prawnych (poza partiami politycznymi, spółkami twórczymi i ich terytorialnych ośrodków, zrzeszeniami adwokackimi, izbami handlowo – przemysłowymi, organami państwowymi samorządu terytorialnego i ich zrzeszeń), dającą możliwość ustalenia osób fizycznych – właścicieli istotnego udziału w tych osobach prawnych, a mianowicie: nazwisko, imię, imię ojca (w przypadku posiadania), państwo obywatelstwa, seria i numer paszportu obywatela Ukrainy lub paszportu obcokrajowca, miejsce zamieszkania, numer rejestracyjny karty ewidencji płatnika podatków (w przypadku jej posiadania).

W dotychczasowych obowiązujących na Ukrainie przepisach prawnych w przypadku rejestracji np. spółki z o.o. informacje podawane o założycielu (udziałowcach) zawierane były w załączanym wyciągu KRS polskiego podmiotu, a strona ukraińska uznawała te dane za wystarczające. Interpretując zaprowadzone zmiany, w przypadku gdy założycielem spółki na Ukrainie jest spółka akcyjna czy też spółka z o.o., należy podawać szczegółowe dane osobowe z podaniem miejsca zamieszkania, numeru i serii paszportu osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również udziałowców, akcjonariuszy kolejnych podmiotów, nawet wówczas, gdy podmiotten  nie występuje w charakterze założyciela (udziałowca, akcjonariusza) spółki na Ukrainie aż do wskazania konkretnych osób fizycznych.

W przypadku nowo utworzonych podmiotów gospodarczych informacje wpisywane są do karty rejestracyjnej podczas dokonania rejestracji państwowej osoby prawnej, z kolei w przypadku osób prawnych zarejestrowanych przed 25 listopada 2014 r. , informacje wprowadzone zostaną do formularza o wprowadzeniu zmian do informacji o podmiocie gospodarczym zawartych w Jednolitym rejestrze państwowym (tzw. „forma nr 4”).

 Formularz może zostać przekazany bezpośrednio rejestratorowi państwowemu albo wysłany pocztą. Na dzień dzisiejszy nie jest przewidziana możliwość przekazywania informacji o końcowych beneficjentach drogą mailową. W przypadku, gdy formularz przekazywany jest rejestratorowi państwowemu przez upoważnioną przez przedsiębiorstwo osobę (może to być równiez pracownik przedsiębiorstwa), wymagane jest pełnomocnictwo od przedsiębiorstwa (poświadczenie notarialne nie jest wymagane).

 

Kto ma dostęp i może przetwarzać dane osobowe ostatecznych beneficjentów?

 Zgodnie z częścią 2, art. 2 ustawy nr  1702 z dnia 14 października 2014 r. „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (prania) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa, finansowania terroryzmu i upowszechniania broni  masowego rażenia” realizacja zapisów w/w ustawy nie jest sprzeczna z zapisami ustawy Ukrainy "O ochronie danych osobowych" w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych, tj. przetwarzanie danych osobowych odbywa się bez zgody podmiotu danych. Otóż przepisy prawa w zakresie ochrony  danych osobowych nie są stosowane w przypadku, jeżeli dane te wykorzystywane i przetwarzane są przez tzw. podmioty monitoringu finansowego.

 Zgodnie z częścią 2 i 3 art. 5 ustawy nr 1702 podmioty pierwotnego monitoringu finansowego stanowią:

1)          banki, towarzystwa ubezpieczeniowe (reasekuratorzy), brokerzy ubezpieczeniowi (reasekuratorzy), SKOKi, lombardy oraz inne instytucje finansowe;

2)          organizacje płatnicze, uczestnicy lub członkowie systemów płatniczych;

3)          giełdy towarowe;

4)          giełdy;

5)          operatorzy pocztowi i inne instytucje realizujące transakcje w zakresie przekazu pieniędzy;

6)          oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych podmiotów gospodarczych świadczących usługi finansowe na Ukrainie;

7)          ściśle określone podmioty:

a)      podmioty gospodarcze, świadczące usługi pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami;

b)      podmioty gospodarcze – dystrybutorzy detaliczni metali szlachetnych i kamieni szlachetnych oraz wyrobów z nich;

c)      podmioty prowadzące loterie i gry hazardowe, w tym kasyno (kasyno wirtualne);

d)      notariusze, adwokaci, kancelarie prawne, audytorzy, firmy audytorskie, firmy świadczące usługi w zakresie rachunkowości, podmioty gospodarcze świadczące usługi prawne (z wyłączeniem osób świadczących usługi w ramach stosunku pracy );

8)          inne osoby prawne, nie posiadające statusu instytucji finansowej, świadczące określone usługi finansowe.

 

Zwracamy uwagę, iż w ustawie nr 1702 nie jest jasno określone, czy informacje odnośnie miejsca zamieszkania osoby fizycznej – nierezydenta dotyczą wyłącznie jego miejsca pobytu/zamieszkania na terytorium Ukrainy, czy też miejsca jego faktycznego zamieszkania za granicą Ukrainy.

Uwzględniając zapisy art. 9 i art. 6 ustawy nr 1702 wkazujące wykaz danych, które powinny zostać przekazane rejestratorowi państwowemu, można pokusić się wniosek, iż rejestratorowi państwowemu przekazywane mają być wyłącznie informacje o miejscu zamieszkania nierezydenta na terytorium Ukrainy,  aczkolwiek nie jest to interpretacja  oficjalnie przyjęta przez urzędy rejestracyjne i  podmioty pierwotnego monitoringu finansowego.

 

 W ocenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w Kijowie niepokój budzi fakt, iż dane osobowe polskich obywateli (pośrednich lub bezpośrednich akcjonariuszy, udziałowców, właścicieli) osób prawnych na Ukrainie w myśl nowych przepisów mają być przekazywane nie tylko do państwowego rejetratora, ale również moga trafić do banków, ubezpieczycieli i innych instytucji. Niepokojącym jest również brak przepisów regulujących dalsze przetwarzanie tych danych osobowych. Powyższe luki w ustawodastwie nie zwalniają jednak z obowiązku nałożonego przez regulatora.

 

 Opracowanie:  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

oferta TBZ dentysta

oferta TBZ dentysta
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert