Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 16:00:43
ukraina, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Mimo że Ukraina posiada nowoczesne uregulowania prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tamtejszym prawodawstwie można natknąć się na luki i niedoskonałości dotyczące tej sfery.

 

 

Ukraina jest członkiem ważniejszych konwencji międzynarodowych o ochronie własności intelektualnej, w tym: Konwencji która powołała Światową Organizację Własności Intelektualnej, Paryskiej Konwencji ds. ochrony własności przemysłowej, Madryckiego Porozumienia o międzynarodowej rejestracji znaków, Światowej Konwencji o prawie autorskim, Brneńskiej Konwencji o ochronie utworów literackich i artystycznych, Umowy o współpracy w dziedzinie patentów, Umowy GATT o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, Konwencji o ochronie interesów producentów fonogramów przed nielegalnym odtwarzaniem. Podpisała również Układ o ochronie praw własności intelektualnej z UE, Szwajcarią i państwami byłego ZSRR.

 

Ochrona własności intelektualnej

 

W latach 1999 - 2002 znowelizowano ustawodawstwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, w tym m.in. ustawy o ochronie praw do znaków towarowych, o ochronie praw do wykazania pochodzenia towarów, o ochronie praw do wynalazków, o ochronie praw do wzorów przemysłowych.

Rejestrację znaków towarowych prowadzi Państwowa Służba Własności Intelektualnej podporządkowana Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy (ul. Uryckiego 45, Kijów, tel. +38 044498-37-08 (09), +38 044-254-38-134, http://www.sips.gov.ua/). Wnioski o rejestrację znaków towarowych, podmioty składają w tej instytucji: podanie o rejestrację znaku towarowego, rysunek znaku towarowego, wykaz towarów i usług, które mają być objęte znakiem towarowym, inne wymagane dokumenty wraz z potwierdzeniem wniesienia należnych opłat.

Ochrona własności intelektualnej w Ukrainie oceniana była jako niewystarczająca. Ustawa z 2000 r. „O rozpowszechnianiu utworów audiowizualnych i fonogramów” wprowadziła obowiązek oznakowania wszystkich utworów audiowizualnych i fonogramów sprzedawanych (w handlu hurtowym i detalicznym) w Ukrainie (w tym z importu) lub eksportowanych z Ukrainy. Oznakowania dokonuje się bezpośrednio po dokonaniu odprawy celnej lub po ich wyprodukowaniu. Przedmioty nieoznakowane podlegają wycofaniu z obrotu, konfiskacie i zniszczeniu na podstawie decyzji sądowej. Zgodnie z kolejną ustawą (z 2002 r.) CD mogą produkować tylko licencjonowane podmioty, za zgodą właścicieli praw autorskich. Sprzedaż kaset audio i video oraz CD od 2004r. dopuszcza się tylko przez wyspecjalizowane sklepy detaliczne dysponujące aparaturą do kontroli jakości nagrań.

Państwowy Komitet Własności Intelektualnej (bezpłatnie) prowadzi jednolity rejestr podmiotów (w tym eksporterów i importerów utworów audiowizualnych i fonogramów), otrzymujących znaczki kontrolne. W 2002 r. rząd ukraiński przyjął szereg rozporządzeń ukierunkowanych na zwalczanie pirackiej produkcji i handlu płytami CD. Licencje na eksport i import CD oraz urządzeń do ich produkcji wydaje Ministerstwo Gospodarki. Licencje na produkcję płyt CD wydaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa. Zatwierdzono wykaz dokumentów, które podlegają ochronie przy pomocy elementów holograficznych oraz wykaz ich państwowych „zamawiających” a także wykaz grup towarów, które zaleca się chronić elementami holograficznymi.

Informacje na temat ustawodawstwa z zakresu ochrony własności intelektualnej, tryb rejestracji znaków towarowych, logo itp., patentowania oraz formy umów w tej dziedzinie można znaleźć na stronie http://patent.km.ua lub http://www.patent.com.ua (strony biur prawniczych wyspecjalizowanych w tej dziedzinie).

Ukraińskie prawodawstwo z zakresu PWI ma swoją podstawę w zapisach Konstytucji Ukrainy. Zgodnie z jej art. 41 „Każdy ma prawo posiadać, korzystać i rozporządzać swoją własnością, efektami swojej intelektualnej, twórczej działalności”. Z kolei art. 54 stwierdza, iż „Obywatelom gwarantuje się wolność twórczości literackiej, artystycznej, naukowej i technicznej, ochronę własności intelektualnej, ich praw autorskich, interesów moralnych i materialnych, jakie wiążą się z różnymi rodzajami działalności intelektualnej.

Każdy obywatel ma prawo do efektów swojej intelektualnej, twórczej działalności; nikt nie może wykorzystywać lub rozpowszechniać ich bez jego zgody, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem”.

Regulacje dotyczące PWI są zawarte m.in. w Kodeksach Cywilnym, Gospodarczym, Celnym, Karnym i Administracyjnym oraz kilkudziesięciu innych ustawach. Istnieje również kilkanaście wyspecjalizowanych ustaw w sferze ochrony własności intelektualnej. Najważniejsze z nich to:

 • Ustawa Ukrainy „O ochronie praw na wynalazki i wzory użytkowe” z 15 grudnia 1993 r., znowelizowana po raz ostatni 16 października 2012 r.
 • Ustawa Ukrainy „O ochronie praw na wzory przemysłowe” z 15 grudnia 1993 r., znowelizowana po raz ostatni 16 października 2012 r.
 • Ustawa Ukrainy „O ochronie praw na znaki dla towarów i usług” z 15 grudnia 1993 r., znowelizowana po raz ostatni 16 października 2012 r.
 • Ustawa Ukrainy „O ochronie praw na określenie pochodzenia towarów” z 21 grudnia 2000 r., znowelizowana po raz ostatni 16 października 2012 r.
 • Ustawa Ukrainy „O ochronie praw na topografie układów scalonych” z 5 listopada 1997 r., znowelizowana po raz ostatni 16 października 2012 r.
 • Ustawa Ukrainy „O ochronie przed nieuczciwą konkurencją” z 7 czerwca 1996 r., znowelizowana po raz ostatni 18 grudnia 2008 r.
 • Ustawa Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” w nowej redakcji z 23 grudnia 1993 r., ostatnio nowelizowana 16 października 2012 r.
 • Ustawa Ukrainy „O rozpowszechnianiu nośników utworów audiowizualnych, fonogramów, wideogramów, programów komputerowych i baz danych” z 23 marca 2000 r. (w redakcji z 10 lipca 2003 r.)
 • Ustawa Ukrainy „O specyfice państwowego regulowania działalności podmiotów gospodarczych, związanej z produkcją, eksportem i importem dysków do systemów odczytu laserowego” z 17 stycznia 2002, znowelizowana 6 lipca 2005 r.

Za najważniejszą i najbardziej nowoczesną regulację w sferze PWI na Ukrainie uważa się przyjęty w 2003 r. i obowiązujący od 1 stycznia 2004 r. Kodeks Cywilny Ukrainy. Po raz pierwszy w historii prawodawstwa Ukrainy tematyce PWI poświęcono odrębną część skodyfikowanego aktu prawnego. Księga 4 KC Ukrainy nosi tytuł „Prawo własności intelektualnej” i składa się z 12 rozdziałów oraz 90 artykułów.

Głównym organem państwowym odpowiedzialnym za kwestie PWI jest Państwowa Służba Własności Intelektualnej podporządkowana Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. Służbie podlegają m.in. przedsiębiorstwa państwowe „Ukraiński Instytut Własności Przemysłowej” (odpowiadający m.in. za rejestrację tego typu obiektów) i „Ukraińska Agencja ds. praw autorskich i pokrewnych”. Ukraina jest obecnie sygnatariuszem kilkunastu wielostronnych umów międzynarodowych w sferze ochrony własności intelektualnej, w tym m.in.:

 • Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r.
 • Konwencji Berneńskiej o ochronie utworów literackich i artystycznych z 1886 r.
 • Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 r.
 • Powszechnej Konwencji o prawie autorskim z 1952 r.
 • Porozumienia Nicejskiego o klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z 1957/1979 r.
 • Międzynarodowej (Rzymskiej) Konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych z 1961 r.
 • Konwencji powołującej Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) z 1967 r.
 • Traktatu o współpracy patentowej z 1970 r.
 • Konwencji Genewskiej o ochronie producentów fonogramów przed nieuprawnionym kopiowaniem fonogramów z 1971 r.
 • Protokołu do Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 1989 r.
 • Porozumienia Haskiego o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz aktów haskiego i genewskiego tego Porozumienia.
 • Traktatu WIPO o prawie autorskim z 1996 r.
 • Traktatu Budapeszteńskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego z 1977 r.

Do aktów normatywno-prawnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej co do towarów wwożonych w granice celne Ukrainy odnoszą się następujące:

 • Kodeks Celny Ukrainy (rozdział X „Sprzyjanie ochronie praw własności intelektualnej podczas przemieszczania towarów przez granicę celną Ukrainy)
 • postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 13.04.07 nr 622 „Kwestie rejestracji obiektów prawa własności intelektualnej w rejestrze celnym, uzyskania informacji i współdziałania organów celnych z innymi organami ds. ochrony prawa i kontroli oraz właścicielami praw na obiekty prawa własności intelektualnej w przypadku zatrzymania odprawy celnej towaru z inicjatywy organu celnego” (dalej - Tryb)
 • rozkaz Państwowej Służby Celnej Ukrainy z dnia 20.06.07 r. nr 520 „O zatwierdzeniu Trybu ustanowienia zastawu lub równoważnej gwarancji w zakresie odszkodowania wydatków, związanych z działaniami organów celnych Ukrainy w zakresie sprzyjania ochronie praw własności intelektualnej” (zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy w dniu 12.07.07 pod numerem 799/14066)

Praca organów celnych ukierunkowana na zapobieganie przemieszczaniu przez granicę celną produkcji podrobionej bazuje na powyższych przepisach. Właściciel praw który ma podstawy uważać, że podczas przemieszczenia towarów przez granicę celną Ukrainy są naruszane lub mogą być naruszone jego prawa własności intelektualnej, może zwrócić się do Państwowej Służby Celnej w sprawie sprzyjania ochronie prawa własności intelektualnej podczas kontroli celnej i odprawy celnej towarów, zawierających obiekty prawa własności intelektualnej. W tym celu może on złożyć do Państwowej Służby Celnej Ukrainy wniosek określonego wzorca, wyciąg z odpowiedniego rejestru o rejestracji na Ukrainie prawa własności intelektualnej oraz inne dokumenty, przewidziane w pkt. 5 Trybu.

We wniosku podawane są dane o właścicielu prawa, obiekcie prawa własności intelektualnej, towarze (towarach) zawierającym taki obiekt, producentach, eksporterach i importerach oryginalnego towaru, a także, jeżeli takie istniej ą, informacje dotyczące podrobionego towaru i osób przemieszczających go przez granicę celną Ukrainy. Po rozpatrzeniu podanych dokumentów Państwowa Służba Celna Ukrainy podejmuje decyzję o włączeniu obiektu prawa własności intelektualnej do rejestru celnego lub odmowie wobec uzasadnionych podstaw.

W przypadku ujawnienia podczas odprawy celnej towarów, podejrzanych o podrobienie, organy celne wstrzymują odprawę celną takich towarów na 15 dni kalendarzowych. O fakcie wstrzymania odprawy celnej towaru w ciągu doby powiadamiany jest deklarujący, właściciel prawa oraz Państwowa Służba Celna. Przy istnieniu obiektywnych przyczyn termin wstrzymania odprawy celnej może być przedłużony jeszcze na 15 dni kalendarzowych. W ciągu okresu wstrzymania odprawy celnej właściciel prawa winien zwrócić się do sądu w celu zabezpieczenia ochrony prawa własności intelektualnej.