Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGłosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. - Obwieszczenie Konsula RP w Kijowie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Sławomir Roszczenko | 2019-05-07 08:57:07
wybory do pe, 2019, kijów, ukraina

Przekazujemy obwieszczenie o utworzeniu obwodu głosowania nr 157 w Kijowie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz informację na temat rejestracji wyborców.

Wyborcy mogą wpisać się do spisu wyborców poprzez:

 1. zgłoszenie konsulowi do 23 maja 2019 roku (osobiste, pisemne, telefoniczne, emailowe, listowne) podając swoje dane personalne (nazwisko, imię /imiona/, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, adres stałego zamieszkania w Polsce, adres za granicą, serię i numer polskiego paszportu), lub
 2. zgłoszenie poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl, lub
 3. przedstawiając obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów zaświadczenie o prawie do głosowania wystawione przez urząd gminy miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772) na terenie kijowskiego okręgu konsularnego został utworzony:

Obwód głosowania nr 157, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie, ul. Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów;

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

6) zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do: Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, ul. Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów

 1. telefonicznie, nr tel.: +380442840035
 2. e-mailowo: kijow.amb.wk@msz.gov.pl

pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie, ul. Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów;

 1. ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego, adres jw.
 2. faksem, nr faksu: +380442349989

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, ul. Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów

pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

 1. e-mailowo: kijow.amb.wk@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie, ul. Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów;
 3. faksem, nr faksu: +380442349989

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl
Pliki do pobrania

komunikat na www
docx | 18.51 KB
Pobierz
skanobwieszczenie
pdf | 19.95 KB
Pobierz