Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZmiany w „Kodeksie podatkowym Ukrainy” w 2017 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Viktoria Braga | 2017-01-10 13:42:16
aktualności, kodeks podatkowy, zmiany, 2017, prawo podatkowe

W dniu 30 grudnia 2016 r. Prezydent Ukrainy nowelizował Ustawę Ukrainy nr 1797 z dn. 21 grudnia 2016 roku „O wprowadzeniu zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy (w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego w Ukrainie)”.

W dniu 30 grudnia 2016 r. Prezydent Ukrainy nowelizował Ustawę Ukrainy nr 1797 z dn. 21 grudnia 2016 roku „O wprowadzeniu zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy (w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego w Ukrainie)”. Stosowne zmiany w prawie podatkowym zaczęły obowiązywać od1 stycznia 2017 roku, oprócz odrębnych postanowień, dla których przewidziane są inne terminy wejścia w życie.

Poniżej przedstawiamy opis podstawowych zmian w prawie podatkowym Ukrainy zgodnie z w/w Ustawą.

 

1. Administrowanie podatkami i opłatami 

 • przejście do 1 stycznia 2018 roku na elektroniczny system wymiany informacji pomiędzy płatnikami podatków a organami podatkowymi (zmiany wejdą w życie 1 dnia następnego miesiąca po wprowadzeniu oprogramowania, ale nie później niż 1 stycznia 2018 roku):  

-wykorzystanie elektronicznego gabinetu podatnika umożliwia: dostęp do pełnej informacji podatkowej o podatniku, prowadzenie weryfikacji płatności do budżetu, wypełnienie i składanie deklaracji podatkowych, zarządzanie nadmiarem wpłaconych środków pieniężnych, rejestracja deklaracji podatkowych i akcyzowych i in. 

-dla podatników składających deklaracje w formie elektronicznej korespondencja z organami kontrolującymi będzie realizowana drogą elektroniczną. Inni podatnicy mają prawo wyboru sposobu komunikacji z organem podatkowym

 • Wprowadzenie priorytetu ogólnych wyjaśnień podatkowych nad indywidualnymi 

 • wprowadzenie od 2017 roku jednolitej bazy indywidualnych konsultacji podatkowych na stronie internetowej Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy 

 • prowadzanie kontrolno-nadzorujących prac (audytu) na poziomie obwodowym, nałożenie na rejonowe inspekcje podatkowe obowiązku wykonania wyłącznie funkcji obsługiwania płatników podatków 

2. Podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT) 

 • wyłączenie z Kodeksu Podatkowego definicji „aktywa niematerialne” (określa się zgodnie z przepisami księgowości) 

 • zmiana zasad korekty wyniku finansowego przeznaczonego do opodatkowania dla następujących operacji:

- tworzenia rezerw wątpliwych należności oraz umorzenia należności za rachunek w/w rezerw

- operacji z papierami wartościowymi

- przeszacowania obiektów nieruchomości inwestycyjnej wycenianych według modelu wartości sprawiedliwej: anulowanie korekty na kwotę przeceny nieruchomości inwestycyjnych 

 • Uściślenie niektórych obowiązujących przepisów w celu uniknięcia niejednoznaczności w ich interpretacji i uzupełnienia istniejących luk prawnych:

-wyjaśnia się, iż korekty podatkowe dotyczące naliczenia odsetek z tytułu należności stosują się wyłącznie w odniesieniu do odsetek na rzecz nierezydentów, którzy są osobami powiązanymi z płatnikiem podatku

-wprowadzono oddzielne korekty dotyczące amortyzacji i rozdysponowania nieprodukcyjnych środków trwałych

-wprowadzono przepisy przejściowe mające na celu. uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów oraz podwójnego określania rozchodów w księgowości podatkowej w związku ze zmianą procedury ustalania opodatkowywanego podmiotu z dnia 1 stycznia 2015 roku 

 • Przedłużenie wakacji podatkowych dla przedsiębiorstw, których dochód roczny nie przekracza 3 mln UAH. Aby uzyskać prawo do wakacji podatkowych przedsiębiorstwo powinno odpowiadać kryteriom określonym w Ustawie. 

3. Zasady kształtowania cen transferowych 

 • Wprowadzenie zmian w zakresie:

- określenia operacji kontrolowanych

-wzrostu progów finansowych dla uznania operacji za kontrolowane

-trybu ewidencji rozbieżności w sprawozdawczości, określenia wskaźników rentowności oraz uściślenia innych przepisów

- wymogów do dokumentacji dotyczącej kształtowania cen transferowych

- trybu przeprowadzenia kontroli w zakresie kwestii dotyczących zasady „wyciągniętej ręki”

- wykazu sankcji karnych i ich wysokości.

 

4. Opodatkowanie dochodów nierezydentów 

 • Zwolnienie od opodatkowania dochodów w postaci odsetek albo dochodów (dyskonta) na państwowe papiery wartościowe, obligacje pożyczek osobowych lub dłużne papiery wartościowe zabezpieczone gwarancjami państwowymi/lokalnymi, które są zamieszczone lub sprzedane na Ukrainie 

 • Tymczasowe zwolnienie od opodatkowania dla odsetek od należności / kredytów finansowanych w drodze zamieszczenia zagranicznych dłużnych papierów wartościowych na giełdach zagranicznych: 

- w odniesieniu do odsetek od pożyczek udzielonych przed dniem 31 grudnia 2016 roku zwolnienie stosuje się niezależnie od tego, na której giełdzie zagranicznej zostały zamieszczone dłużne papiery wartościowe

- w odniesieniu do odsetek od pożyczek udzielonych w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r. zwolnienie stosuje się, jeżeli papiery wartościowe zamieszczone są na giełdach zagranicznych, które wchodzą do wykazu giełd zatwierdzonego przez Gabinet Ministrów Ukrainy

-zwolnienie nie stosuje się, jeżeli nierezydent otrzymujący dochód jest rezydentem w obszarze jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania (zgodnie z wykazem zatwierdzonym według pkt. 39.2.1.2. ast. 39 Kodeksu Podatkowego Ukrainy). 

 • Od 2019 r. – obniżenie stawki opodatkowania z 15% do 5% odsetek od pożyczek/kredytów finansowanych w drodze zamieszczenia zagranicznych dłużnych papierów wartościowych na giełdach zagranicznych. Warunki zastosowania obniżonej stawki są identyczne do warunków zastosowania zwolnienia dla odsetek od pożyczek udzielonych w latach 2017-2018.

5. Podatek od wartości dodanej (VAT)

Uściślenie definicji kredytu podatkowego dla transakcji importowych: VAT zapłacony przy wwozie towarów / aktywów niezbywalnych na obszar celny Ukrainy uwzględnia się w ramach kredytu podatkowego niezależnie od tego, czy towary / aktywa zostały zakupione w ramach kompensacji czy nie.

Uściślenie zasad opodatkowania operacji w zakresie likwidacji aktywów trwałych przedsiębiorstwa: likwidacja majątku trwałego na podstawie samodzielnej decyzji płatnika podatków nie jest uznawalna za wykorzystanie środka trwałego w przypadku operacji, która nie są działalnością gospodarczą (VAT odlicza się tylko jeden raz). 

Upoważnienie następcy prawnego do zaliczenia kredytu podatkowego reorganizowanego płatnika podatku, jeżeli kwota wartości ujemnej przeznaczona do zaliczenia (włączenia?) do składu kredytu podatkowego potwierdzona jest w trakcie kontroli dokumentów.

Zmiany w procedurze sporządzenia i rejestracji dokumentów podatkowych (tzw. „podatkowych nakładnych”, dalej – dokument podatkowy

 • - kod towaru UKT ZED (wg Ukraińskiej Klasyfikacji Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej) lub kod usługi (zgodnie z Klasyfikatorem Krajowym Towarów i Usług) będzie obowiązkowym elementem dokumentu podatkowego pod nazwą „podatkowa nakładna” i powinien być podawany przy sprzedaży towaru /realizacji usługi we wszystkich przypadkach (wcześniej wymóg ten dotyczył tylko dostaw towarów importowanych i akcyzowych)

- prawo do sporządzania zbiorczego dokumentu podatkowego („podatkowej nakładnej”) w razie realizacji operacji w zakresie dostawy towarów / usług, których baza opodatkowania przekracza faktyczną cenę, o kwotę tego przekraczania określonego dla każdej operacji

-zmiana terminów rejestracji dokumentów podatkowych / rozliczeń korekt (jeśli podatkowa nakładna sporządzona jest w okresie od 1 do 15 dnia kalendarzowego miesiąca – do końca miesiąca, jeśli od 16 do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca – do 15 dnia kalendarzowego nastepnego miesiąca)

-przedłużenie z 180 do 365 dni kalendarzowych terminu granicznego rejestracji dokumentu podatkowego i rozliczeń korekt

 • Wprowadzenie mechanizmu zawieszenia rejestracji dokumentu podatkowego („podatkowej nakładnej”) / rozliczeń korekt

-organy kontrolujące mają prawo zawieszenia (wstrzymania) rejestracji dokuemntu / rozliczeń korekt, które spełniają minimalne kryteria pod względem oceny poziomu ryzyka (kryteria określone są przez Ministerstwo Finansów)

- decyzja o zawieszeniu rejestracji może być zaskarżona w Państwowej Służbie Fiskalnej Ukrainy

-w okresie zawieszenia rejestracji sankcje karne za opóźnienie rejestracji dokumentu podatkowego / rozliczeń korekt nie są stosowane (naliczane)

 • Zmiany w przepisach stosowania sankcji karnych za opóźnienie rejestracji podatkowych nakładnych / rozliczeń korekt:

- kary będą naliczane w przypadku opóźnienia rejestracji dokumentu podatkowego („podatkowych nakładnych”), które nie są wydawane kupującemu, z wyjątkiem tych, które są sporządzone z tytułu operacji zwolnionych od opodatkowania lub są opodatkowane według stawki 0%

- kary nie będą naliczane w przypadku rejestracji dokumentu podatkowego (podatkowa nakładna) w ciągu terminu 10 dni po otrzymaniu powiadomienia-decyzji podatkowej

 • Uruchomiono jednolity publiczny Rejestr wniosków o zwrot z budżetu podatku VAT oraz uproszczenie procedury dokonania odszkodowania uzgodnionej kwoty odszkodowania budżetowego

6. Inne podatki 

Podatek akcyzowy 

Uściślenie przepisów dotyczących: systemu elektronicznego administrowania sprzedaży paliw, przepisów opodatkowania surowców tytoniowych (dla zakładów tytoniowych) oraz importowanych napojów alkoholowych.

 

Opłaty za specjalne wykorzystanie wody 

Skrócenie listy płatników (tylko pierwotni użytkownicy wody, z wyjątkiem wypadków wykorzystania wody na potrzeby energetyki wodnej, transportu wodnego i rybołówstwa).

 

*Tablica porównawcza wprowadzonych zmian do Ustawy dostępna jest w języku ukraińskim na stronie Parlamentu (link) w pliku „Порівняльна таблиця до другого читання 20.12.2016”.

 

Źródło: „Aktualności podatkowo-prawne", Ernst & Young Ukraine

 

 

 


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi czujniki temperatu...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert